user-avatar

Bruno Thapa

India

user-avatar

Joseph Pulinthanath SDB

India

user-avatar

J Arokianathan (J A Nathan)

India

user-avatar

Sukumar Thangaraj

India

user-avatar

Joy Fernandes

India

user-avatar

Samuel John

India

user-avatar

Fr Reginold Fernando

Sri Lanka

user-avatar

Vikram Gogoi

India

user-avatar

Pradeep GRB

India

user-avatar

Jasmine

India

user-avatar

Cheryl Pinto

India

user-avatar

Archie Fernandes

India

user-avatar

Divine Rizia R V

India

user-avatar

Udhai kumar

India

user-avatar

Jerry

India

user-avatar

Midhun George

India

user-avatar

Test Regional Jury

India